top of page

Jenny Wei

PhD Student

Notable Publications:

Zhenni Wei, Zhenqi Jiang, Chunshu Pan, Jianbi Xia, Kaiwei Xu, Ting Xue, Bo Yuan, Ozioma Udochukwu Akakuru, Chengjie Zhu, Guilong Zhang, Zheng Mao, Xiaozhong Qiu, Aiguo Wu, Zheyu Shen. Ten-Gram-Scale Facile Synthesis of Organogadolinium Complex Nanoparticles for Tumor Diagnosis. Small, 2020, 16, 11.


Zhenqi Jiang, Yanying Li, Zhenni Wei, Bo Yuan, Yinjie Wang, Ozioma Udochukwu Akakuru, Yong Li, Juan Li, Aiguo Wu. Pressure-induced amorphous zeolitic imidazole frameworks with reduced toxicity and increased tumor accumulation improves therapeutic efficacy in vivo. Bioactive Materials, 2021, 6(3):740-748.


Lin Huang, Jie Feng, Wenpei Fan, Wei Tang, Xiaoxiang Rong, Wangjun Liao, Zhenni Wei, Yikai Xu, Aiguo Wu, Xiaoyuan Chen, Zheyu Shen. Intelligent Pore Switch of Hollow Mesoporous Organosilica Nanoparticles for High Contrast Magnetic Resonance Imaging and Tumor-Specific Chemotherapy. Nano Letters, 2021, 21, 22, 9551-9559.


Zheyu Shen, Ting Liu, Zhen Yang, Zijian Zhou, Wei Tang, Wenpei Fan, Yijing Liu, Jing Mu, Ling Li, Vladimir I. Bregadze, Swadhin K. Mandal, Anna A. Druzina, Zhenni Wei, Xiaozhong Qiu, Aiguo Wu, Xiaoyuan Chen. Small-sized gadolinium oxide based nanoparticles for high-efficiency theranostics of orthotopic glioblastoma. Biomaterials, 2020, 235, 119783.


Jiang Zhenqi, Yuan Bo, Wang Yinjie, Wei Zhenni, Sun Shan, Udochukwu Akakuru Ozioma, Li Yong, Li Juan, Wu Aiguo. Nucleus-Targeting Heptamethine Cyanine Dye-Based Nanoscale Coordination Polymers for Efficient Low Temperature Photothermal Therapy. Nano Today, 2020, 34, 100910.


Zhenqi Jiang, Bo Yuan, Nianxiang Qiu, Yinjie Wang, Li Sun, Zhenni Wei, Yanyin Li, Jianjun Zheng, Yinhua Jin, Yong Li, Shiyu Du, Juan Li, Aiguo Wu. Manganese-Zeolitic Imidazolate Frameworks-90 with High Blood Circulation Stability for MRI Guided Tumor Therapy. Nano-Micro Letters, 2019, 11, 61.


Ozioma Udochukwu Akakuru, M. Zubair Iqbal, Chuang Liu, Jie Xing, Zhenni Wei, Zhenqi Jiang, Qianlan Fang, Bo Yuan, Elvis Ikechukwu Nosike, Jianbi Xia, Yinhua Jin, Jianjun Zheng, Aiguo Wu. Self-assembled, Biocompatible and Biodegradable TEMPO-conjugated Nanoparticles enable folate-targeted tumor magnetic resonance imaging. Applied Materials Today, 2019, 18, 100524. (IF=8.7)


Awards:

Outstanding Postgraduate in Anhui Province, China, 2020

Outstanding Postgraduate of University of Science and Technology of China, China, 2020

Loongson Naming Scholarship of Material Technology and Engineering CAS, China, 2020

Outstanding Volunteer (Pioneer of Anti-COVID-19) of Material Technology and Engineering CAS, China, 2020

Outstanding Joint Student Leader of Material Technology and Engineering CAS, China, 2020

Merit Joint Student Award of Ningbo Institute of Material Technology & Engineering CAS, China, 2019-2020

Outstanding Joint Student Leader of Material Technology & Engineering CAS, China, 2019

Merit Joint Student Award of Ningbo Institute of Material Technology & Engineering CAS, China, 2018-2019


Jenny Wei
bottom of page