top of page

Junjie Cheng

Visiting Scholar

Notable Publications:


Junjie Cheng#*, Li Li#, Duo Jin#, Yi Dai, Manman Liu, Wenxin Yu, Jiaji Yu, Yongfu Sun*, Xiaoyuan Chen* and Yangzhong Liu*. Boosting Ferroptotic Therapy with Iridium Single Atom Nanocatalyst in Ultra-low Metal Content, Adv. Mater., 2023, 2210037.


Junjie Cheng#*, Li Li#, Duo Jin#, Yajie Zhang, Wenxin Yu, Jiaji Yu, Jianhua Zou, Yi Dai, Yang Zhu, Manman Liu, Miya Zhang, Yongfu Sun*, Yangzhong Liu* and Xiaoyuan Chen*. A non-metal single atom nanozyme for cutting off the energy and reducing power of tumors. Angew. Chem. Int. Ed., 2024, e202319982.


Junjie Cheng#*, Yang Zhu#, Yi Dai#, Li Li, Miya Zhang, Duo Jin, Manman Liu, Jiaji Yu, Wenxin Yu, Dan Su, Jianhua Zou*, Xiaoyuan Chen* and Yangzhong Liu*. Gas-Mediated Tumor Energy Remodeling for Sensitizing Mild Photothermal Therapy. Angew. Chem. Int. Ed., 2023, e202304312.


Junjie Cheng#, Yang Zhu#, Xin Xing#, Jianmin Xiao, Hui Chen, Hongwei Zhang, Dan Wang, Yuanyuan Zhang, Guilong Zhang*, Zhengyan Wu*, Yangzhong Liu*. Manganese-deposited iron oxide promotes tumor-responsive ferroptosis that synergizes the apoptosis of cisplatin. Theranostics, 2021, 11, 5418-5429.


Yang Zhu#, Wenyu Wang#, Junjie Cheng#, Chao Zhao, Yi Dai, Manman Liu, Jianing Yu, Chengming Wang, Huijuan Wang, Sicong Wang, Yunteng Qu, Yuen Wu*, Yangzhong Liu*. Stimuli-Responsive Manganese Single-atom Nanozyme for Tumor Therapy via Integrated Cascade Reactions, Angew. Chem. Int. Ed., 2021, 60, 9480-9488.


Manman Liu #, Duo Jin #, Wenxin Yu, Jiaji Yu, Kaiming Cao, Junjie Cheng*, Xiaohu Zheng, Andrew Wang, Yangzhong Liu*. Enhancing Tumor Immunotherapy by Multivalent anti-PD-L1 Nanobody Assembled via Ferritin Nanocage. Adv. Sci., 2024, DOI: 10.1002/advs.202308248


Jianhua Zou, Zheng Li, Yang Zhu, Yucen Tao, Qing You, Fangfang Cao, Qinghe Wu, Min Wu*, Junjie Cheng*, Jianwei Zhu*, Xiaoyuan Chen*. pH/GSH dual responsive nanosystem for nitric oxide generation enhanced type I photodynamic therapy. Bioact. Mater., 2024, 34, 414-421.


Yang Zhu, Duo Jin, Manman Liu, Yi Dai, Li Li, Xinwei Zheng, Lulu Wang, Aizong Shen*, Jianing Yu, Sisi Wu, Yun Wu, Kai Zhong, Junjie Cheng* and Yangzhong Liu*. Oxygen Self-supply Engineering-ferritin for the Relief of Hypoxia in Tumor and the Enhancement of Photodynamic Therapy Efficacy. Small, 2022, 18(15): 2200116.


Yang Zhu, Yaxin Liao, Jianhua Zou, Junjie Cheng*, Yuanbo Pan*, Lisen Lin*, Xiaoyuan Chen*. Engineering Single-atom Nanozymes for Catalytic Biomedical Applications, Small, 2023, 2300750.


Duo Jin, Manman Liu, Meng Zhang, Wenxin Yu, Jiaji Yu, Aizong Shen,* Junjie Cheng* and Yangzhong Liu*. Protein Encapsulation of Nanocatalysts: a Feasible Approach to Facilitate Catalytic Theranostics. Adv. Drug Deliv. Rev., 2023, 192, 114648.

Junjie Cheng
bottom of page